Кратък справочник за някои термини и наименования свързани с приложението на двустранно залепващите ленти

АДХЕЗИЯ/Сила на залепване/
Под адхезия разбираме силата, която е необходима за да се разлепи от една повърхност, една вече залепена лента. Определя се по определени стадартизирани методики и се измерва в КР/килопонд/ или N/нютон/

АКРИЛАТНО ЛЕПИЛО
Акрилатните лепила са производни на акрилатните естери.Към тях обикновено се примесват и изкуствени смоли. Изключителните си качества акрилатните лепила дължат на химическата си стабилност на окисление, на високата си топлоустойчивост, устойчивоста си на стареене и на влиянието на УВ-лъчи.

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНАТА ФОРМА
С нея се характеризира тенденцията на един еластичен носител да възстанови първоначалната си форма след разтегляне.

ДЕБЕЛИНА НА ЗАЛЕПВАЩИТЕ ЛЕНТИ
Двустранно залепващите ленти се произвеждат с дебелина от 0,03 до 4.00 мм.

ДИСПЕРСИЯ
Под това наименование се разбира финото разпределение на много малки твърди частици във водна среда. При създаването на лепилни композиции за залепващи ленти акрилните и акрилатни дисперсии са от голямо значение.

ЗАЛЕПВАНЕ
При процеса „залепване” действуват механични, физични и „химически” сили по различен начин и с различна сила между лепилото и субстрата. Съществуват кохезионни и адхезионни сили. Предимства на залепването:

  1. равномерно разпределение на напреженията
  2. няма термично въздействие върху свързваните детайли
  3. възможно е свързването на различни вещества
  4. висока динамична якост
  5. възможно е свързването на съвсем тънки детайли
     

ЗАЛЕПВАЩА СИЛА
Този термин е идентичен с Адхезия. Под нея се разбира силата, която е необходима, за да се отлепи една залепваща лента, залепена върху една повърхност. За да се получат съпоставими резултати, лабораторните изпитания се провеждат при строго определени/нормирани/условия: Залепва се една лента с широчина 25 мм върху полирана стоманена повърхност, след което се изтегля/разлепва/ с константна, зададена скорост под ъгъл от 180 градуса.Необходимата за това сила се измерва в кр/килопонд/ или N/нютон/.

КАУЧУКОВИ ЛЕПИЛА
Състоят се от естествен каучук,който се смила и след това се смесва с органични разтворители, като напр. бензин. Каучука се разтваря и се получава тестоподобна лепилна маса. Лепилото притежава висока лепилна сила и добра якост на разрязване. Недостатъци са средновисоката температуроустойчивост и устойчивост на стареене, недостатъчна устойчивост на УВ-лъчение и чувствителност към ниски /под 10°C/ и по-високи /над 50°C/ температури.

КОХЕЗИЯ
Силата,която е необходима за да се разкъса един лепилен слой/виж Якост на разрязване/.Лепила с ниска кохезия при разлепване оставят остатъци върху залепената повърхност.

ЛЕПЛИВОСТ
Обикновено един много „леплив” материал не притежава вътрешна якост, т.е. кохезия, като напр. пчелният мед. Въпреки всичко за грапави, неравни и прашни повърхности понякога е необходим много леплив материал. Лепливоста се измерва посредством стандартизиран тест.

МЮ/µ/
Мярка за дължина -1 микрон отговаря на една хилядна от милиметъра /0,001 милиметър/ . С микрони се измерва дебелината на тънки залепващи ленти.

НОСИТЕЛ
Под носител се разбира материалът върху който се нанася лепилото.По правило това са фолия, тъкани или хартия.

ОМРЕЖВАНЕ
Под омрежване се разбира химическо изменение на молекулярните вериги на едно вещество. Това означава първоначалните молекулярни вериги да се свържат тридименсионално в едно мрежово образование.Омрежването на лепилата направлява процесите на адхезия и и кохезия и да спомагат за повишаване на устойчивоста на лепилата спрямо химически и термични влияния.

РVС - фолио
Съкращение за поливинилхлорид. Често служи за носител при производството на залепващи ленти. Притежават добра устойчивост на УВ-лъчения.

PE
Съкращение за полиетилен. При някои залепващи ленти носещият филм се състои от полиетилен. Полиетиленовите фолия са меки и много разтегливи. Полиетиленът е много чувствителен спрямо УВ-лъчения. Изложен на дневна светлина полиетиленът се разгражда от само себе си без остатък.

PET – фолио
Полиестерно фолио. Характеризира се с висока якост на скъсване. Даже и при много малки дебелини напр. от 0,025 мм това фолио много трудно се разкъсва. Освен това материала е издържлив на високи температури, основи, киселини, масла и много разтворители. Поради това ПЕТ – фолията намират широко приложение при производството на залепващи ленти.

PP-фолио
Съкращение за полипропилен. Своствата му са като на полиетиленовото фолио.

ПРАЙМЕР
При някои повърхности, поради физико-химичните свойства на материала не е възможно директно залепване, поради което повърхноста предварително се промазва с определени вещества наречени праймери.

ПЪРВОНАЧАЛНА СИЛА НА ЗАЛЕПВАНЕ /т.н.ТАК/
Силата на залепване,която действа в момента на свързването на двата залепвани детайла. Понякога е необходима голяма сила за моментално свързване, друг път свързването настъпва лед известно време. В зависимост от приложенията различните видове залепващи ленти са с предварително „поръчани” стойности на първоначалното залепване.

СПЛАЙСВАНЕ
Английска дума, навлязла в българската терминология, означава участък или място на залепване съотв. на свързване. Разпространена е при производството на фолия, хартия и картон. Сплайсване се извършва за да се придаде безконечност на хартиените или фолийните платна. За тази цел се използуват двустранно залепващи сплайсващи ленти.

СТАНДАРТИЗИРАНИ ИЗПИТАНИЯ
Динамична якост на отбелване /по DIN 1939 (A.F.E.R.A 4001) /
Статична якост на разрязване / по DIN 1943 (A.F.E.R.A 4012) /

СТАТИЧНА ЯКОСТ НА РАЗРЯЗВАНЕ
Понятието якост на разрязване на едно лепила е почти идентично с Кохезията: Якоста на разрязване означава възможноста за залепване или силата на залепване при натоварвания с различни опъващи тежести и повишени температури. По този начин якоста на разрязване може да се измери и дефинира в тегловни или времеви единици.Подхожда се по следния начин : Една ивица лепилна лента се залепва в единия край върху една твърда, неподвижно монтирана и полирана метална плоча. След това на другия свободния край на лентата се закрепва една тежест. Посредством смяната и увуличаването на теглото на тежестите може да се установи до каква максимална тежест лепилото ще се задържи върху стоманената плоча, без залепващата лента поради тежеста да започне бавно да приплъзва „разрязвайки”, надолу, докато накрая падне. Същият опит, проведен при различни температури дава информация за поведението на лепилото при различни температури.

UV- лъчения –Ултравиолетови лъчения UV
Ултравиолетовите лъчения се съдържат в слънчевата светлина. При каучуковите и хот-мелт лепилата инициират химическа реакция, която може да разруши в непродължително време молекулярната структура. Поради това, залепващи ленти с такива лепила трябва непременно да се съхраняват на тъмно. Акрилатните лепила са до голяма степен устойчиви на УВ-лъчения.

ФЛИЙС
Нетъкан текстил. Състои се от естествени или синтетични влакна, обработени със свързващи вещества и подложени на натиск и топлинна обработка.

УСТОЙЧИВОСТ НА СТАРЕЕНЕ
С времето всички залепващи ленти изменят качествата си, толкова повече, колкото по дълго се съхраняват. Тези изменения от физико-химичен характер не винаги обаче, занижават използуваемоста на залепващите ленти. Ако след 12 месеца не се появят негативни изменения, които могат да бъдат измерени, говорим за добра устойчивост на стареене. Този показател е свързан и е в зависимост от състава на лепилната композиция, поради което в съответните Технически карти на продуктите на Lohmann са указани сроковете на съхранение.

ХОТ МЕЛТ Лепило
Този вид лепила се състоят от сухи,незалепващи изкуствени смоли, които се разтапят при високи температури от 130@°С до 160°С и след като се охладят, придобиват висока степен на лепливост и сила на залепване. Предимството им е във високата лепилна сила при нормални температури, недостатъци са чувствителноста им при температури над 40ºС и УВ-лъчения и ниската им резистентност на влиянието на пластификатори и недостатъчната им устойчивост на стареене. Посредством добавяне на подходящи примеси /модификатори/ тези негативни свойства донякъде се компенсират.
 
ЯКОСТ НА РАЗКЪСВАНЕ
Якоста на разкъсване се определя със специално тестващо устройство. Изразява се в Нютони /N /.